Кратки информатор за дијаспору 

 

Драга наша браћо расејана по целом свету, желимо Вам добродошлицу на наш сајт и потрудићемо се да Вам помогнемо, да Вас информишемо, онолико колико је у нашој могућности.

Разумљиво је да је Покрет „РОД“ формирала дијаспора и да су главни циљеви управо лобирање интреса наше дијаспоре, јер ми, као део Вас, најбоље знамо које проблеме имамо и шта нам је потребно. 

Сви смо ми имали прилику да се убедимо у тежини бирократских процедура и понашању радника Амбасада, као и то, шта доживљавате када дођете на шалтере у Р.Србији. Када дођете на једва дочекани одмор а онда због неажурности или сувишног бирократизма у Србији потрошите већи део свог одмора обилазећи шалтере. Да не говоримо о томе, ако желите да повратите одузету имовину или потребне дозволе за организацију неког бизнеса.

У нашем покрету ће бити створен један савет, који ће свим нашим члановима помагати у реализацији њихових личних и егзистенцијалних потреба у Србији на свим нивоима и по разним питањима.

Наравно, ми ћемо се генерално залагати за све потребе нашег расејања, почев од добијања докумената (пасоши, личне карте, држављанства, изводи) , нострификације диплома, повратка имовине, праћење или обезбеђивање инвестиционих пројеката, обезбеђивање подршке и контаката са разним представницима власти и локалне самоуправе.  Ми, не можемо испунити све жеље, јер су наше могућности лимитиране, али ћемо се трудити користећи наш потенцијал да  олакшамо живот нашим људима из расејања.

Разумљиво је да, колико ми будемо јаки, толико ћемо лакше и решавати наше потребе.

Овде се можете упознати са основим питањима која интересују диаспору а тичу се њиховог статуса и легализације.

 

 

Пријем у држављанство Републике Србије припадника српског народа, који нема пребивалиште на територији Републике Србије

члан 23. Закона гласи:

Припадник српског народа, који нема пребивалиште на територији Републике Србије, има право да буде примљен у држављанство Републике Србије без отпуста из страног држављанства, ако је навршио 18 година живота и није му одузета пословна способност и ако поднесе писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом.

Под условима из става 1. овог члана, у држављанство Републике Србије може бити примљено и лице рођено у другој републици раније СФРЈ које је имало држављанство те републике или је држављанин друге државе настале на територији раније СФРЈ, које као избегло, прогнано или расељено лице борави на територији Републике Србије или је избегло у иностранство.

Уз захтев по члану 23. став 1. Закона подносилац прилаже:

а) извод из матичне књиге рођених;
б) уверење о држављанству;
в) извод из матичне књиге венчаних;
г) фотокопија документа са фотографијом (пасош) или други документ (лична карта);
д) потписана изјава;
ђ) за дете старије од 14 година потребна је његова сагласност;
е) доказ о уплаћеној такси.
ж) доказ о српском пореклу (уверење о држављанству родитеља или претка, односно јавна исправа где је евидентирана чињеница држављанства Републике Србије или неки од докумената у којима се то лице или његов предак изјаснио као припадник српског народа)

Лица која су избегла на територију Републике Србије или у иностранство (члан 23. став 2 Закона) уз захтев за стицање држављанства прилажу:

а) доказ о пребивалишту, односно боравишту (ако је лице избегло у иностранство доказ о истом);
б) извод из матичне књиге рођених;
в) уверење о држављанству друге државе настале на територији СФРЈ или републике која је била у саставу СФРЈ;
г) извод из матичне књиге венчаних;
д) фотокопија избегличке легитимације (ако је лице избегло у Републику Србију, односно СЦГ);
ђ) фотокопија личне карте или друге јавне исправе;
е) сагласност детета, ако захтев за дете старије од 14 година подноси родитељ;
ж) потписана изјава;
з) доказ о уплаћеној такси.

Објашњење закона о држављанству Републике Србије

Закон о изменама Закона о држављанству Републике Србије (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 90/07) који је ступио на снагу 09.10.2007. године

Народна скупштина Републике Србије 14. децембра 2004. године донела је Закон о држављанству Републике Србије, (“Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04) који је ступио на снагу 29. 12. 2004. године и чија примена је почела 27. 02. 2005. године.

Даном почетка примене Закона о држављанству Републике Србије престао је да важи Закон о југословенском држављанству (“Службени лист СРЈ“, бр. 33/96 и 9/01) и Закон о држављанству Социјалистичке Републике Србије (“Службени гласник СРС“, бр. 45/79 и 13/83).

Дана 24.09.2007. године Народна скупштина Републике Србије донела је Закон о изменама Закона о држављанству Републике Србије (“Службени гласник Републике Србије“, бр. 90/07) који је ступио на снагу 09.10.2007. године.

Закон о држављанству Републике Србије (у даљем тексту Закон) уређује: стицање и престанак држављанства Републике Србије, поновно стицање држављанства, утврђивање држављанства, поступак стицања држављанства, надлежност, као и вођење евиденције о држављанству.

О захтевима за стицање и престанак држављанства Р Србије одлучује Министарство унутрашњих послова Републике Србије у складу са својим надлежностима утврђеним Законом.

Захтеви за стицање и престанак држављанства подносе се органу унутрашњих послова по месту пребивалишта односно боравишта подносиоца захтева, а могу се поднети и преко надлежног дипломатског или конзуларног представништва Републике Србије који ће га без одлагања проследити министарству надлежном за унутрашње послове.

Захтев за стицање и престанак држављанства Републике Србије подноси се лично или преко пуномоћника, за лице лишено пословне способности захтев подноси старалац, а за дете до навршене 18. године живота захтев подноси родитељ, односно даје писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом с тим што је за дете старије од 14. година потребна и његова сагласност.

Подносиоцу захтева за стицање и престанак држављанства издаје се потврда о поднетом захтеву.

Поступак за решавање захтева за стицање и престанак држављанства Републике Србије започет пре дана почетка примене овог Закона окончаће се по одредбама овог Закона.

Писмена изјава којом се признаје Република Србија за своју државу предаје се заједно са захтевом за пријем у држављанство Републике Србије министарству надлежном за унутрашње послове или надлежном дипломатско – конзуларном представништву Републике Србије а на начин предвиђен Законом.

На који начин је регулисано управљање возилом регистрованим у иностранству од стране наших држављана на путевима у Републици Србији?

Одредбом члана 273. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (Службени гласник РС 41/09, 53/10, 101/11) прописано је да возилом регистрованим у иностранству на путевима у Републици Србији, не могу управљати лица која имају стално пребивалиште у Републици Србији, осим изузетно уколико имају одобрено привремено боравиште у иностранству до шест месеци, као и њихови чланови уже породице.

Закон о пребивалишту и боравишту грађана (Службени гласник РС 87/11) дефинише да је пребивалиште место у коме се грађанин настанио са намером да у њему стално живи, односно место у коме се налази центар његових животних активности, професионалних, економских, социјалних и других веза које доказују његову трајну повезаност с местом у коме се настанио, док боравиште представља место у коме грађанин привремено борави ван места свог пребивалишта дуже од 90 дана.

Поменутим Законом прописана је обавеза пријаве и одјаве пребивалишта и боравишта, као и пријава привременог боравка у иностранству и повратка из иностранства која се подноси надлежном органу, о чему надлежни орган лицу издаје одговарајућу потврду.

Држављанин Републике Србије дужан је да одјави пребивалиште уколико се исељава из Републике Србије у иностранство. Такође грађани који одлазе у иностранство с намером да непрекидно бораве у иностранству дуже од 90 дана дужни су пре одласка да пријаве надлежном органу привремени боравак у иностранству. Евиденција привременог боравка у иностранству је саставни део евиденције пребивалишта.

Дакле, независно од тога да ли је лице држављанин Републике Србије, уколико има пријављено пребивалиште у Републици Србији, а нема потврду издату од надлежног органа да привремено борави у иностранству до шест месеци, у смислу Закона о пребивалишту и боравишту грађана, не може учествовати у саобраћају на путевима у Републици Србији возилом регистрованим у иностранству, као ни чланови његове уже породице, у смислу става 2. члана 273. Закона о безбедности саобраћаја на путевима.

Уколико лице нема пребивалиште у Републици Србији, тада може учествовати у саобраћају на путевима у Републици Србији возилом регистрованим у иностранству, али испуњавајући услове прописане одредбама члана 272. Закона о безбедности саобраћаја на путевима.

Одредбом члана 272. овог Закона прописано је да возила странаца којима је издато одобрење за привремени боравак дужи од шест месеци или за стално настањење, као и возила држављана Републике Србије који се врате из иностранства у циљу сталног настањења, могу са изузетком да учествују у саобраћају иако су регистрована у иностранству, али најдуже три месеца од дана уласка возила у Републику Србију, односно од дана добијања поменутог статуса за власника возила, уколико је власник странац.

Наведеним одредбама онемогућено је управљање возилом регистрованим у иностранству на територији Републике Србије у дужем временском периоду од стране лица које има или планира да има пребивалиште на територији Републике Србије, уколико не поседује потврду издату од стране надлежног органа, о постојању привремених околности, прописаних Законом, на основу којих изузетно може управљати таквим возилом на територији Републике Србије.

 

На који начин је регулисано управљање возилом уз поседовање стране возачке дозволе на путевима у Републици Србији?

Одредбом члана 178. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (Службени гласник РС 41/09, 53/10, 101/11) прописани су услови за управљање возилом уз поседовање стране возачке дозволе.

Држављанин Републике Србије са привременим или сталним боравком на територији Европске уније, односно који борави или пребива у иностранству па привремено дође у Републику Србију, ималац возачке дозволе земље чланице Европске уније или странац који привремено борави у Републици Србији може управљати возилом на основу стране возачке дозволе, односно међународне возачке дозволе у време њеног важења, за време свог привременог боравка.

Странац коме је одобрено стално настањење у Републици Србији, као и држављанин Републике Србије који се врати из иностранства, односно дође у Републику Србију да у њој стално борави, може на основу стране возачке дозволе, да управља моторним возилом, односно скупом возила за време од шест месеци од дана уласка у Републику Србију, осим у случају да су испуњени услови из става 5. истог члана. Одредбом члана 179. истог Закона прописано је на који начин ће се лицу са пребивалиштем или одобреним привременим боравком од најмање шест месеци у Републици Србији издати српска возачка дозвола на лични захтев. Одредбом члана 183. став 2. истог Закона прописано је да нико не сме у исто време користити две возачке дозволе издате од стране две државе.

Чињеницу о одобреном привременом боравку, сталном настањењу или пребивалишту приликом учешћа у саобраћају возач доказује одговарајућом јавном исправом, односно потврдом издатом од стране надлежног органа.

Замена иностране возачке дозволе за возачку дозволу Републике Србије

Уз захтев за замену иностране возачке дозволе, који подноси страни држављанин, треба приложити:

 1. важећу инострану возачку дозволу и превод оверен од овлашћеног судског тумача;
 2. доказ о идентитету (важећу личну карту за странца или путну исправу) на увид;
 3. доказ о одобреном боравку у Републици Србији дужем од 3 месеца;
 4. уверење о здравственој способности за управљање моторним возилима и скуповима возила оне категорије за које се захтева издавање возачке дозволе, које није старије од шест месеци;
 5. исправу из које се види којим возилима подносилац захтева може да управља, односно да јој није истекао рок важења (ако се из текста стране возачке дозволе не може закључити за коју категорију, односно врсту возила је издата или да ли јој је истекао рок важења);
 6. доказ о плаћеној накнади трошкова издавања возачке дозволе (PDFWord);
 7. доказ о плаћеној републичкој административној такси (PDFWord)

Уз захтев се може приложити једна фотографија величине 50 x 50 мм у аналогном облику која: верно и без прикривања приказује лице подносиоца захтева; није ретуширана ни израђена на аутомату за фотографисање и није старија од шест месеци.

Инострана возачка дозвола неће се заменити ако је реч о привременој, пробној или сличној дозволи, односно ако је дозвола која се мења неважећа, поништена, повучена или отказана од стране органа који је исту издао.

Замењена инострана возачка дозвола враћа се органу државе која је ту дозволу издала.

ПОСЕБНА НАПОМЕНА: Возачу који је возачку дозволу Републике Србије заменио за инострану, возачка дозвола може се издати само на основу замене иностране возачке дозволе или на основу поново положеног возачког испита. Нико у исто време не може користити две возачке дозволе издате од стране две државе

Привремена регистрација

Возило се привремено региструје на захтев власника возила, а изузетно и на захтев корисника лизинга у правном послу са елементом иностраности. Привремена регистрација врши се највише на период од једне године, према одобрењу надлежног царинског органа о привременом увозу. За привремено регистрована возила издаје се потврда о привременој регистрацији.

За привремену регистрацију возила потребно је приложити:

 1. регистрациони лист са доказом о техничкој исправности возила, не старији од 30 дана;
 2. доказ о обавезном осигурању возила;
 3. доказ о пореклу и власништву возила, односно, основу привременог коришћења;
 4. доказ да је одобрен привремен увоз издат од стране надлежне царинарнице;
 5. доказ о идентитету власника (важећу личну карту или личну карту за странца; путну исправу ако захтев подноси странац са доказом о одобреном боравку у Р Србији дужем од шест месеци; доказ о упису у регистар код надлежног органа – за правна лица);
 6. доказ о уплати прописаних трошкова за регистрацију возила:
 7. о плаћеном порезу на употребу моторних возила (PDFWord)
 8. о накнади трошкова израде и издавања потврде о привременој регистрацији и регистарских таблица (PDFWord)
 9. о плаћеној републичкој административној такси (PDFWord)
 10. о уплати комуналне таксе за држање возила, ако је прописана општинским одлукама

 

У сваком случају, уколико имате потребу, можете нам се јавити, размотрићемо могућности и одговорити.

меил: info.sluzba@srpskirod.org

Важно је да знате, да ће се кроз наш Савет за правна питања и прописе, решавати сва питања која буду битна за Вас.